Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Úvodné ustanovenia

1. Sme spoločnosť SaYu s.r.o., IČ: 083 20 497, DIČ: CZ08320497, so sídlom Červená skala 338, 250 68 Husinec, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod č. C 315779 a prevádzkujeme e-shop na webovej stránke www.sayu.sk

Vo všetkých záležitostiach nás prosím kontaktujte telefonicky na

+420 773 739 774 alebo elektronicky na kontakt@sayu.sk.

2. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nami ako predávajúcim a vami ako kupujúcim, ak ste spotrebiteľom, na základe záväzného návrhu na jej uzavretie, ktorý voči nám vykonáte zaslaním objednávky tovaru prostredníctvom e-shopu. Účelom obchodných podmienok je podrobne upraviť práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

3. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku. Kúpna zmluva sa riadi právom Českej republiky.

 

II.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Tovar, spôsob platby a doručenia si vyberiete v e-shope, kde nájdete aj informácie o tovare, jeho cene a nákladoch na doručenie na vami určené miesto. Všetky prezentácie tovaru v e-shope majú len informatívny charakter a nezaväzujú nás k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2. Pred odoslaním objednávky môžete skontrolovať a zmeniť zadané údaje. Odoslaním objednávky nám dávate návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorú môžete zrušiť, kým nepotvrdíme jej prijatie. Objednávku môžete odoslať až po vyplnení všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a po potvrdení, že ste si prečítali tieto podmienky. Informácie uvedené vo vašej objednávke považujeme za správne.

3. Po prijatí vašej objednávky vám e-mailom potvrdíme, či sme vašu objednávku prijali. Potvrdenie vašej objednávky predstavuje uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej obsah je určený naším potvrdením vašej objednávky a obchodnými podmienkami, ktoré vám zašleme spolu s ním.

4. Ak nebudeme schopní splniť niektorú z požiadaviek uvedených vo vašej objednávke, pošleme vám upravenú cenovú ponuku. V takom prípade je kúpna zmluva uzavretá prijatím upravenej ponuky zaslanej e-mailom.

5. Ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, vrátime vám prijaté finančné prostriedky do 14 dní.

 

III.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Spolu s kúpnou cenou zaplatíte aj náklady na doručenie tovaru na vami určené miesto. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady na dodanie tovaru.

2. Tovar vám zašleme po prijatí platby kúpnej ceny tovaru. Faktúru za zakúpený tovar vám zašleme na vami zvolenú e-mailovú adresu.

3. Ak sa rozhodnete zaplatiť bankovým prevodom na náš bankový účet, kúpna cena je splatná do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.

4. Ak sa rozhodnete platiť kartou alebo platobnou bránou, postupujte podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade, že sa na základe vašej osobitnej požiadavky dohodneme na inom spôsobe doručenia, ako je ten, ktorý bežne ponúkame, nesiete riziko a všetky dodatočné náklady s tým spojené výlučne vy.

6. Ak je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, všetky náklady s tým spojené znášate vy.

7. Pri preberaní tovaru od prepravcu skontrolujte neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek nedostatkov to okamžite oznámte prepravcovi. V prípade zjavného poškodenia tovaru alebo jeho obalu nesmiete takúto zásielku od prepravcu prevziať.

8. Vlastníkom tovaru sa stávate po zaplatení kúpnej ceny tovaru. Ak tovar neprevezmete v rozpore s kúpnou zmluvou, zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na vás po takomto neprevzatí tovaru.

 

IV.

Odstúpenie od zmluvy

1. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa poslednej dodávky tovaru, ak ste si objednali viac druhov tovaru alebo ak sa tovar dodáva po viacerých častiach. Aby ste dodržali 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy, musíte nám v tejto lehote zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy.

2. Štrnásťdňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak sa zmluva týka viacerých druhov tovaru alebo dodania viacerých častí.

3. Dúfame, že ste pochopili, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar, ktorý sme upravili podľa vašich želaní.

4. Ak odstúpite od kúpnej zmluvy, musíte nám zakúpený tovar zaslať alebo odovzdať do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to na vaše náklady. Najneskôr do 14 dní odo dňa vášho odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako nám tovar vrátite alebo predložíte doklad o odoslaní, vám vrátime všetky peňažné prostriedky, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie tovaru, s výnimkou rozdielu v cene medzi vami zvoleným spôsobom doručenia a najlacnejším spôsobom doručenia, ktorý ponúkame.

5. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, neopotrebovaný, neznečistený a bez zápachu. Nesmie byť taktiež vypratý. Ak je to možné, vráťte nám ho v pôvodnom obale. Ak odstúpite od kúpnej zmluvy v súvislosti s tovarom, ktorý už bol použitý viac, ako je potrebné na jeho kontrolu a vyskúšanie tak, ako by bolo bežné pri kúpe v kamennom obchode, ako aj v prípade iného poškodenia, zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru. Môžeme jednostranne započítať náš nárok na náhradu škody vyplývajúci zo zníženej hodnoty vráteného tovaru proti vášmu nároku na vrátenie peňazí. Ak chcete vrátiť časť objednávky, upozorňujeme, že v takom prípade prepočítame cenu objednávky na zostávajúcu (nevrátenú) časť objednávky a že môžete stratiť nárok na množstevnú zľavu, ktorú ste si mohli uplatniť v čase nákupu.

6. Taktiež my máme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v prípade, ak sa v e-shope alebo v procese objednávania vyskytne zjavná technická chyba pri uvedení ceny tovaru a napriek tomu došlo k potvrdeniu Vašej objednávky alebo ak tovar nie je na sklade, nie je dostupný alebo ak je výroba alebo dodávka tovaru prerušená alebo ukončená, alebo ak náš výrobca alebo dodávateľ už nie je schopný dodať tovar za pôvodne dohodnutú cenu. Od kúpnej zmluvy môžeme odstúpiť zaslaním oznámenia na vami zadanú e-mailovú adresu. Všetky peniaze, ktoré sme od vás dostali, Vám potom vrátime do 14 dní odo dňa nášho odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

V.

Práva vyplývajúce z vadného plnenia

1. Našou povinnosťou je dodať vám zakúpený tovar bez vád. Tovar si, prosím, ihneď po prevzatí dôkladne skontrolujte a v prípade, že zistíte akúkoľvek vadu tovaru, okamžite nás o tom informujte.

2. V prípade vady tovaru môžete u nás uplatniť svoje práva z vadného plnenia do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Nezodpovedáme za vady tovaru spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

3. Ak ide o nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy, máte právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Ak je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, máte právo na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady, dodaním chýbajúceho tovaru alebo opravou tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4. Vady tovaru môžete reklamovať osobne v našom sídle alebo zaslaním tovaru na našu adresu. Vydáme vám písomné potvrdenie o uplatnení vášho práva a reklamáciu vybavíme bezodkladne, alebo ak to nie je možné, tak do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Z hygienických dôvodov Vás žiadame, aby ste pri reklamácii predložili neznečistený tovar.

5. Ak je váš nárok oprávnený, máte nárok aj na náhradu nákladov, ktoré ste pri uplatnení nároku odôvodnene vynaložili. Toto právo môžete uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia.

6. Vady spôsobené nesprávnou starostlivosťou v rozpore s návodom, nešetrným používaním alebo nesprávne zvolenou veľkosťou nebudú uznané a nebudú akceptované na reklamáciu.

 

VI.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

2. Môžete tiež využiť platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva vrátane zmluvných podmienok je uložená v elektronickej podobe a nie je možné k nej pristupovať.

2. Znenie podmienok môžeme zmeniť alebo doplniť. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.

3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 27. 9. 2022.

Čo hľadáte?

close

Košík